Политика за поверителност

Правила за поверителност на личните данни на клиентите и другите потребители на сайта angelsnight.bg

 ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Сайтът angelsnight.bg („Сайтът“) е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Фондация „Нощ на ангелите“, с ЕИК: 206657528, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив.

 2. Настоящият документ, озаглавен „Правила за поверителност на личните данни на клиентите и другите потребители на сайта angelsnight.bg („Правилата“), регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на Сайта във връзка с всички услуги, достъпни на и чрез него, и определя: принципите, които Нощ на ангелите съблюдава при обработването на лични данни; групите лица, за които се обработват такива данни; категориите обработвани лични данни; целите, за които се извършва обработването, и правните основания за това; правата на физическите лица във връзка с личните им данни, включително: съществуването на право да изискат от Нощ на ангелите достъп до, коригиране или изтриване на техни лични данни или ограничаване на обработването на такива, право да направят възражение срещу обработването, право на преносимост на данните и право на жалба до Комисията за защита на личните данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни, а в случаите, когато това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок; „бисквитките“, които Сайтът използва; категориите трети лица, на които Нощ на ангелите може да предоставя лични данни.

3. Настоящите Правила определят принципите и ангажиментите, които Фондацията ще спазва при обработването на лични данни, които събира за потребители на Сайта, или които потребители предоставят на Нощ на ангелите във връзка с продажби и с използване на другите услуги, достъпни на и чрез Сайта.

4. Моля, прочетете внимателно настоящите Правила, преди да използвате Сайта. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан тук, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на Нощ на ангелите), достъп до него или до определени негови части/сегменти/модули, като евентуалният ви отказ да предоставите личните си данни би означавал техническа и/или правна невъзможност за нас да ви предоставим съответните услуги, достъп до Сайта или до определени негови части/сегменти/модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Нощ на ангелите разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му.

5. Тези Правила не засягат, не ограничават и не отменят правата на потребителите на сайта, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), Закон за електронните съобщения, Закон за електронната търговия и останалите приложими европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на потребителите при предоставяне на финансови услуги от разстояние и защитата на личните данни.

6.  При въпроси, отнасящи се до вашите лични данни, може да се свържете с info@angelsnight.bg

 7. Дефиниции. Освен ако изрично е посочено друго, използваните в настоящите Правила думи и изрази ще имат следното значение:

 - „Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

-„Сайт“ е уебсайтът angelsnight.bg.

- „Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде само дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.

-„Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат Артикули и да правят Поръчки.

-„Лични данни“ означава всяка информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице, по-специално идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, електронен адрес (имейл), факс, телефон за контакт, признаци, специфични неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

- „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ НОЩ НА АНГЕЛИТЕ, И СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ

8. Във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, Нощ на ангелите може да събира и обработва Ваши лични данни в случай, че Вие попадате в някоя от следните категории: - физически лица – потребители на Сайта с или без регистрация, които са посетили Сайта, без да направят поръчка;

- физически лица, направили поръчка чрез Сайта с или без регистрация;

- представители, пълномощници или служители на юридически лица, от чието име е направена поръчка чрез Сайта;

-физически лица, кореспондирали с Нощ на нагелите по телефон, регулярна или електронна поща по какъвто и да било въпрос, свързан с услугите, достъпни на и чрез Сайта, с настоящите Правила, с технически проблеми и др., и в редки случаи – физически лица, информация за които се съдържа в такава кореспонденция.

9. При добавяне от Ваша страна на Сайта на лични данни на друго физическо лице, различно от Вас, или при съобщаване на такива данни на служител на Нощ на ангелите, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и съгласие от това друго лице, както и че сте го информирали и запознали с настоящите Правила, преди да направите това.

10.Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:

 - информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/полета/формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за доставка, дата на раждане, номер на телефон и/или факс, електронен адрес (имейл). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Нощ на ангелите, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само в случай, че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;

 - информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, както и резултата от това обработване на информацията, с цел отстраняване на проблема;

- подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси, например дата, час и IP адрес на извършване на регистрация в Сайта и на съгласяване с настоящите Правила;

- ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация за това устройство, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаваме данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност;

- само в случаите, когато действащото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма предполага това, освен информацията по предходните подточки, ние можем да съберем и обработваме по-разширена лична информация за Вас, включително, но не само, данни за: официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има Ваша снимка, например единен граждански номер, личен номер на чужденец, личен номер от документ за самоличност, издаден от компетентна администрация на Европейския съюз или трета държава; паспортни данни – серия, номер, дата, място и орган на издаване и срок на валидност на документ за самоличност; държава на постоянно пребиваване и адрес; Ваше участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества (ако е приложимо); информация относно произхода на финансовите средства, които използвате за извършване на съответната сделка, и за целта и характера на участието Ви в деловото взаимоотношение, в което встъпвате чрез електронния магазин на Нощ на ангелите; всяко гражданство, което притежавате; семейното Ви положение; данни за професионалната и трудовата Ви дейност – професия, месторабота (работодател); информация дали заемате висша политическа длъжност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари; копие от Ваш официален документ за самоличност; Вашия подпис; допълнителни документи, данни или информация, които законодателството ни задължава да събираме и които могат да бъдат различни в зависимост от конкретния случай.

 11. При управлението и поддръжката уебсайта angelsnight.bg Нощ на ангелите не събира и не обработва съзнателно:

- лични данни на лица под 18-годишна възраст и лични данни на недееспособни лица, тъй като услугите, достъпни на и чрез уебсайта, не са предназначени за такива лица;

- специални категории (чувствителни) лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични, биометрични данни, данни за здравословното състояние, сексуалния живот, сексуалната ориентация, присъди или нарушения на потребителите на уебсайта. Ако установим, че сме събрали такива лични данни, ще предприемем стъпки, за да ги изтрием и унищожим възможно най-скоро.

 12. Нощ на ангелите не извършва вземане на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране, и пораждащи правни последици или по подобен начин засягащи в значителна степен потребителите на Сайта, освен ако са налице предвидените в законодателството по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните интереси на потребителите на уебсайта.

13. Ние съхраняваме вашите лични данни само доколкото това се налага за конкретните цели на обработването на данните, за да ви предоставим услугите, достъпни на и чрез Сайта, да подсигурим тяхната сигурност и надеждност, и да отговорим на вашите нужди, съгласно нашите законови или регулаторни задължения, за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища), или за данъчни и счетоводни цели. Когато вече нямаме нужда от вашите лични данни и нямаме законово основание да продължим да ги съхраняваме, ние полагаме необходимите грижи да ги изтрием от своята система и унищожим без ненужно забавяне, или да ги направим анонимни, така че вие вече да не може да бъдете идентифицирани по тях. В случай, че срокът за съхранение на вашите лични данни е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на конкретните предварително определени цели на обработването, изпълнение на договора ни с вас за предоставяне на финансова услуга от разстояние, легитимни интереси на Нощ на ангелите или поради друга причина, вие ще бъдете предварително уведомени за това.

 14. По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение (изпълнение на вашата поръчка), след прекратяване на договора (изпълнение на вашата поръчка), но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора (изпълнение на вашата поръчка) или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

 15. По-долу можете да намерите информация за критериите, които прилагаме, за да определим сроковете на съхранение на различните видове ваши лични данни. От най - съществено значение за продължителността на тези срокове е специфичното качество на Нощ на ангелите като юридическо лице с нестопанска цел и лице, задължено да прилага мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

-Ние запазваме всички Ваши лични данни, които не попадат в обхвата на предходната точка, до момента на изтриване на профила ви от Сайта. По-конкретно, става въпрос за данните, с които сте се регистрирали на Сайта и сте използвали за достъп до него, например вашата парола; данните, които сте предоставили при абониране за наша услуга или заявка за нова услуга; данните, които сте предоставили при публикуване на материали на Сайта; публично достъпната информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта; информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина, включително записите на кореспонденцията, направени с цел отстраняване на проблема, и резултата от това обработване на информацията; подробностите за посещенията ви на Сайта от стационарни или мобилни устройства в случаите, когато по време на посещението не е направена покупка, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси. В случай, че за част от споменатите в настоящата точка данни е налице законово задължение за съхраняването им (вж. предходната точка), то тази част от данните няма да бъде изтрита или унищожена при изтриване на профила ви.

- Когато използваме „бисквитки“, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им. (iv) Когато сте дали съгласието си за получаване на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама, Вие ще ги получавате, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем от нашия списък.

-Ако сме получили при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с Вас по електронен път, може да използваме тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги, като вие имате възможност безвъзмездно и по лесен начин: да изразите несъгласие в момента на сключване на сделката; да изразите несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

 ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

16. По преценка на Фондацията, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за вас, с вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и ваши приятели в съответното приложение.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

17. Фондацията може да обработва Лични данни за следните цели:

- създаване на вашия профил на Сайта;

- предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/сегменти/модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);

-индивидуализация на страна по договора за предоставяне на съответната услуга и обезпечаване на изпълнението му;

- установяване на контакт с вас във връзка с поръчани от вас артикули чрез електронния магазин на Нощ на ангелите;

-комуникация с вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили, или ако сте свързали с нас по друга причина (например за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);

-персонализиране на вашето посещение на Сайта, като по този начин ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;

- ние можем също да използваме информацията, която събираме за вас, за да ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Нощ на ангелите може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаря на ваши запитвания, като можете да поискате преустановяване използването на вашите лични данни за такива цели, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“;

- за изпълнение на нормативно установени задължения на Нощ на ангелите (например комплексна проверка на клиента и други задължения, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари, данъчното законодателство и др.);

- финансово-счетоводна дейност;

- за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на Нощ на ангелите, като може да получавате от нас съобщения по регулярна поща, имейл или телефон (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел 6;

- понякога Сайтът може да съдържа връзки или препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението ви към тези сайтове. Нощ на ангелите не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

18. В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание, за да обработваме ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

- дадено съгласие от ваша страна за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели измежду споменатите, като в този случай личните ви данни се обработват в обхвата и при условията, предвидени в съответното съгласие.

- необходимост за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на такъв договор, включително необходимото за това обработване на лични данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни на и чрез Сайта. В допълнение, тези цели включват комуникацията с вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на тези услуги, и/или уведомяването ви за промени в тях.

-Ако сме получили при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с вас по електронен път, може да използваме тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги, като вие имате възможност безвъзмездно и по лесен начин: 1. да изразите несъгласие в момента на сключване на сделката; 2. да изразите несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

 - необходимост от спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Нощ на ангелите.

- необходимост за защита и осъществяване на легитимните интереси на Нощ на ангелите или на трета страна. Тези легитимни интереси могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на достъпните на и чрез Сайта услуги, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на достъпните на и чрез Сайта услуги, осъществяване на комуникация с вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с тези услуги, приемане и обработване на получени от вас сигнали или искания за допълнителна информация, осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Нощ на ангелите, включително по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите потребители на Сайта или засегнати трети страни.

 ВАШИТЕ ПРАВА

19. Във връзка с обработването на личните ви данни, имате долуизброените права, които може да упражните, като изпратите заявление на хартиен носител на адреса за кореспонденция на Нощ на ангелите, или по електронен път на имейл: …………………… . Заявлението следва да бъде в свободен текст, а в случай на нужда, от наш представител ще ви бъде оказано пълно съдействие за формулирането му. Нощ на ангелите се ангажира да изпълнява своевременно вашите искания, отнасящи се до личните ви данни. На всяко получено заявление, запитване, искане или каквато и да било друга кореспонденция, свързана със защитата на личните данни, ще бъде отговорено в едномесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. За избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни и действия от ваша страна с оглед установяване идентичност на подалия заявлението и субекта на данните, за който се отнася то, каквито могат да бъдат например представяне на лична карта или въвеждане на вашите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Н ощ на ангелите.

20. Право да искате достъп до отнасящите се до вас лични данни, и по-специално да поискате да получите от Фондацията;  

- потвърждение дали се обработват отнасящи се до вас лични данни;

- информация за целите на такова обработване, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до вас лични данни биват разкривани;

 - съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до вас лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;

- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас. Предоставянето на достъп до вашите лични данни е безплатно, но Нощ на ангелите си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

21. Право да искате Нощ на ангелите да заличи, коригира или блокира отнасящи се до вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Фондацията да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Вие можете да коригирате или попълните някои от неточните или непълните лични данни, свързани с вас, директно през вашия профил в уебсайта.

22. Право да поискате от Нощ на ангелите личните ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (т. нар. „право да бъдеш забравен“) при наличието на някое от следните основания: - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; - когато вие възразите срещу обработването – в случаите, в които обработването на личните ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Нощ на ангелите или на трета страна, или личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество; - когато обработването е било незаконосъобразно; - когато личните ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо Нощ на ангелите; -когато Вие сте оттеглил(а) своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването; - когато личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. В тези случаи Нощ на ангелите може да откаже да заличи личните Ви данни по следните причини: А) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Нощ на ангелите, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Нощ на ангелите; В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Нощ на ангелите не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

23. Право да изискате от Нощ на ангелите ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато е налице една от следните хипотези:

- Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Нощ на ангелите да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- Нощ на ангелите не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Вие сте възразил(а) срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Нощ на ангелите имат преимущество пред вашите интереси. Когато обработването на вашите лични данни е ограничено вследствие ваше искане в този смисъл, такива данни се обработват от Нощ на ангелите, с изключение на тяхното съхранение, само с ваше съгласие, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка. Когато вие сте изискал(а) ограничаване на обработването на вашите лични данни, Нощ на ангелите ще ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

24. Право по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас, което е необходимо за целите на легитимните интереси на Нощ на ангелите или на трета страна, включително профилиране, основаващо се на такива интереси. В тези случаи Нощ на ангелите ще прекрати обработването на личните ви данни, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

25. Право да получите личните данни, които ви засягат и които вие сте предоставил(а) на Нощ на ангелите, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Нощ на ангелите (т. нар. „право на преносимост на данните“), когато обработването се извършва по автоматизиран начин и е:

- основано на дадено ваше съгласие за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели, или

- необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или

- необходимо за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на такъв договор. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните ви данни от Нощ на ангелите към друг администратор, когато това е технически осъществимо. Упражняването на вашето право на преносимост на данните не засяга правото на изтриване на вашите лични данни („право да бъдеш забравен“) и не би могло да бъде упражнено в случай, че ще повлияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

 26. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните ви данни, включващо профилиране, което поражда правни последици за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен, освен ако са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на вашите права, свободи и легитимни интереси.

27. Право да поискате от Нощ на ангелите да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Нощ на ангелите може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

28. Право да бъдете уведомен(а) от Нощ на ангелите без ненужно забавяне, когато поради нарушение на сигурността на вашите лични данни може да се породи висок риск за вашите права и свободи, в това число право да бъдете уведомен(а) за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Нощ на ангелите няма задължение да ви уведомява, ако:

- е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 - е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

29.Право да бъдете уведомени в случай, че Нощ на ангелите установи, че поради каквато и да е причина не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящите Правила или по действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни.

 30.Право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан уебсайт: www.cpdp.bg, ако считате, че правата Ви, свързани със защитата на личните данни, са нарушени.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОФИЛИРАНЕ ИЛИ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

31. Вие имате право по всяко време, използвайки предвидения в началото на предходната глава „ ВАШИТЕ ПРАВА“ по ред и начин, посочен по-горе, да направите възражение срещу обработването на вашите лични данни за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама, както и срещу разкриването на данните ви на трети лица и използването им от тяхно име за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама. В тези случаи обработването на личните ви данни за тези цели се прекратява за в бъдеще.

 БИСКВИТКИ

32. „Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на компютър или мобилно устройство на потребителя, когато посещава даден уебсайт и позволява на даден уебсайт да разпознае устройството. „Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да позволят потребителя ефективно да навигира между страниците, да запомни предпочитания и да подобри практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които потребителят вижда онлайн, са по-подходящи за него.

 33. Нощ на ангелите може да използва събраните от „бисквитки“ данни, за да идентифицира поведението на потребителите и да показва съдържание и оферти въз основа на потребителски профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон. Някои от „бисквитките“, които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителите. Например:

·       Бисквитки за ефективността.

·       Целеви „бисквитки“ (targeting cookies), където не сте регистриран потребител.

·       В други случаи Нощ на ангелите може да свързва информация за „бисквитки“ (включително информация от „бисквитки“, разположени чрез нашите реклами на уебсайтове на трети страни) с идентифицируемо лице. Например:

·       Ако изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), „бисквитки“ или други подобни технологии, Нощ на ангелите ще знае дали потребителят ще отвори, прочете или изтрие съобщението.

·       Когато потребителят кликне върху връзка в маркетингово съобщение, което получава от Нощ на ангелите може да използваме „бисквитки“, за да регистрираме кои страници виждате и какво съдържание изтегляте от нашия уебсайт, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в наш уебсайт.

34. Някои „бисквитки“, които Нощ на ангелите използва, са от компании трети страни, като например Google Analytics, Facebook, LinkedIn Analytics, Adwise, Adsense, Gemius и др. за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за уебсайт. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействие с нашия уебсайт, като например посетените от потребителя страници, връзките, върху които клика, и колко дълго е в нашия уебсайт. Този код е активен само докато потребителят е на уебсайт на Нощ на ангелите. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност.

35. С използването на уебсайт на Нощ на ангелите потребителят приема, че Фондацията може да поставя „бисквитки“ на неговото устройство, както е обяснено по-долу.

36. Ако потребителят иска да премахне съществуващите „бисквитки“ от устройството си, може да направи това, като използвате опциите на браузъра си. Ако иска да блокира бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството, може да промените настройките на браузъра си, за да направи това. Следва да се има предвид, че изтриването и блокирането на „бисквитките“ ще окаже влияние върху практическата работа с потребителите, тъй като части от уебсайта може вече да не работят. Освен ако потребителят не е коригирал настройките на браузъра си, за да блокира „бисквитките“, системата ще издаде „бисквитки“ веднага щом потребителят посети нашия сайт или щракне върху връзка в целевия имейл, който се изпраща, дори ако е изтрил нашите „бисквитки“.

37.Бисквитките“, използвани в уебсайта на Нощ на ангелите, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашия уебсайт по категории, е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу „бисквитките“ се класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) „бисквитки“. „Бисквитките за сесия“ са временни и след като потребителят затвори прозореца на браузъра, те се изтриват от устройството му. „Постоянните бисквитки“ остават на устройството на потребителя за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството, когато потребителят се върне. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.  Нощ на нагелите може да използва бисквитки „за сесия“ и „постоянни“ „бисквитки“.

 

  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 38. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключен с вас договор или на законови такива, е възможно да бъдем задължени или да възникне необходимост от разкриване на предоставени от вас лични данни на трети лица, например наши доверени партньори или компетентни органи, а именно:

- на компетентни държавни и местни органи и техните администрации, включително, но не само Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Министър на финансите, Министър на икономиката, Българска народна банка, митнически органи, органи на Министерството на вътрешните работи, съдебни органи. Вашите лични данни биха могли да се предоставят на такива органи, за да се съобразим с тяхно разпореждане, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Нощ на ангелите, нашите клиенти или други лица;

 - на доставчици на куриерски услуги;

- на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на нашите бази данни, техническо оборудване, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители;

- за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни и маркетингови кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, както и за анализиране на тяхната ефективност, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации (рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции), с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности;

- на доставчици на юридически услуги;

- на доставчици на счетоводни услуги;

- на лица, наети на граждански договор от Нощ на ангелите, подпомагащи процесите на продажба, логистика, доставка и др.;

- на лица, предоставящи услуги по организиране, съхранение, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

- други лица, извършващи консултантски услуги.

39. Нощ на ангелите може да предостави личните ви данни на избрани от нас трети, несвързани с Нощ на ангелите лица за изпълнението само и единствено на предварително определените и конкретни цели на обработване, при условие, че тези трети лица се ангажират да осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, да спазват изискванията на действащата на европейско и национално равнище нормативна уредба и нашите инструкции в съответствие с настоящите Правила, и да се въздържат от обработване на личните ви данни за каквито и да е други цели, освен във връзка с предоставяните към нас услуги. Нощ на ангелите може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузъри, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

 НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

40. Настоящият документ не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат/използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във вашия профил, материали, които сте публикували/изпратили и др. Предоставянето на ваши лични данни на други потребители на Сайта е на ваш собствен риск и Нощ на нагелите не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА

 41. Настоящите Правила се достъпни на адрес: https://angelsnight.bg/obschi-usloviya и се предоставят на български език.

 42. Нощ на ангелите запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Правила. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Правилата е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата. Правилата могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Нощ на ангелите не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите правила.

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: