Общи условия

Правила за ползване на уебсайта angelsnight.bg  

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

1.Тази електронна страница съдържа условията, при които Потребителят може да осъществява достъп до (зареждане на) уебсайта angelsnight.bg  („Сайтът”), да използва услугите и да разглежда материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля, прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да използвате Сайта.

2.С достъпа до и използването на Сайта, Потребителят се съгласява да спазва и да бъде обвързан от настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждава това съгласие всеки път, когато посети Сайта. Правилата определят правата, задълженията и отговорностите на Потребителя и Нощ на ангелите по отношение на достъпа до и използването на Сайта. Ако някой Потребител не е съгласен и приема тези Правила, следва да не използва услугите, предоставяни чрез angelsnight.bg , и да преустанови достъпа си до Сайта незабавно.

3.Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Фондация „Нощ на ангелите“, с ЕИК: 206657528, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,  (подолу за краткост наричано „Нощ на ангелите“, „Фондацията“).

4.Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Потребителите на Сайта и Нощ на ангелите. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения между самите Потребители на Сайта. Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да се приемат, за да се използват други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него, последните ще имат предимство, като е задължение на Потребителя да се запознае с тях.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОЩ НА АНГЕЛИТЕ

 

5. (1)Основната дейност на Нощ на ангелите включва: Да подкрепя и подпомага деца и възрастни с увредено здраве, диагностицирани с тежки заболявания опасни за здравето и живота, с физически и психически увреждания и хронични заболявания, лица с нужда от извършване на трансплантация, лица в риск и неравностойно положение, нерегламентирани общности, самотни стари хора, социално слаби и други хора нуждаещи се от помощ и грижи и закрила, да оказва помощ на семействата на лица с тежки онкологични и други заболявания, водещи до застрашаване на живота и здравето

(2) Фондацията е регистрирана с ЕИК: 206657528;

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

 

 6.Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица, навършили 18 години, които попадат в една от следните категории:

- Нерегистрирани Потребители;

 - Регистрирани Потребители

 7.Нерегистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта свободно и без заплащане:

-        Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за кампании  и др., които са налични на Сайта по преценка на Нощ на ангелите;

-        Закупуване на артикули от електронния магазин на Фондацията, достъпен чрез Сайта;

-        Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на Нощ на ангелите.

8.Регистрираните Потребители имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта:

- Съхранение на клиентска информация – тази услуга дава възможност за по-бързо и лесно финализиране на процеса по поръчка на артикули от електронния магазин на Нощ на ангелите. По този начин, на Потребителя не се налага да въвежда многократно личната си информация (имена, адрес за доставка;

- Добавяне на артикули от електронния магазин на Нощ на ангелите в категория „Любими“;

- Възможност за достъп до информация за текущи и предстоящи промоционални активности;

- Възможност за преглед на дейността на Потребителя – тази услуга дава възможност на Потребителите да получат детайлна информация за предходни техни поръчки, направени чрез електронния магазин на Нощ на ангелите;

 

9.  Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде публикувана своевременно на Сайта. Нощ на ангелите няма задължение да информира по какъвто и да било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.

10. Регистрацията в Сайта е безплатна. Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта, Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.

11.(1)Регистрацията се осъществява директно чрез Сайта, като се попълни минималният обем от задължителна информация, съгласно регистрационната форма. След завършване на процеса на регистрация, всеки Потребител може да влиза в своя профил в Сайта, чрез въведения при регистрацията адрес на електронна поща и парола („Данни за достъп”). Данните за достъп ще бъдат предоставени по електронен път, на въведения от Потребителят електронен адрес, и профилът ще се активира веднага щом бъде потвърден чрез електронна препратка в писмото, с което Потребителят е уведомен за извършената регистрация.

(2) Профилът в Сайта ще бъде създаден от Нощ на ангелите въз основа на информацията, която Потребителят е въвел при регистрацията си. Същият се задължава да предоставя точна, пълна, вярна и актуална информация при регистрацията в Сайта и при необходимост да я актуализира. Нощ на ангелите не носи отговорност за точността и верността на тази информация. Нощ на ангелите си запазва правото временно да блокира достъпа на конкретен Потребител до Сайта или да заличи профил, ако се окаже, че предоставената от него информация е непълна, невярна или неточна, както и по всякакви други съображения.

12. Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Потребителят носи отговорност за всякакви действия, извършени през неговия профил, независимо дали ги е одобрил или не. В случай на загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, потребителят е длъжен своевременно да уведоми Нощ на ангелите. Фондацията не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни за достъп или осъществен неоторизиран достъп до вашия профил.

13. Регистриран за целите на сайта Потребител може да заличи регистрацията си като заяви желанието си посредством съответната форма за изтриване на потребителска регистрация. Нощ на ангелите се задължава да заличи потребителския профил в срок от 7 (седем) календарни дни. Заличаването на потребителската регистрация, премахва потребителските данни от Сайта, но Нощ на ангелите запазва информацията за реализираните продажби на Потребителя в съответствие с изискванията на данъчното законодателство и на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

14. Сайтът може да се използва единствено за законни цели и в съответствие с настоящите Правила и други документи, приложими към услугите, предоставяни чрез Сайта.

15. Сайтът не може да се използва:

- по начин, който нарушава приложими местни, национални или международни закони или правила;

- по начин, който е незаконен или измамен, или пък има незаконна или измамна цел или ефект;

- с цел или резултат нанасяне на вреда или опит за нанасяне на вреда на Нощ на ангелите, на други Потребители или на каквито и да е трети лица;

- за прехвърляне, публикуване на Сайта или възлагане изпращането на нежелани или неправомерни търговски, рекламни или промоционални материали, непоискани съобщения, нежелана поща или други форми на подобно въздействие (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), както и за получаване на достъп до ресурси на други Потребители, включително кражба на Данни за достъп до Сайта, използване на недостатъци в системите, с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж;

- за въвеждане в Сайта, умишлено прехвърляне на данни, изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, програми, които спират да функционират след определена дата (time-bombs), софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения (spyware), атаки за отказ от услуги (denial-of-service attacks), програми за следене на използването от даден Потребител клавиши (“keystroke loggers”), шпионски софтуер (adware), спуфинг (IP spoofing) и всякакви други „злонамерени” или вредни програми или компютърни кодове (malware), предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на Сайта или услугите, които се предоставят чрез него, или на нормалната работа на останалите Потребители;

- за изпращане, получаване, публикуване, изтегляне, използване или повторно използване на материали за цели, които не са разрешени от настоящите Правила.

15. При използване на сайта, Потребителите приемат:

- да не възпроизвеждат, дублират, копират или препредават каквито и да е части от Сайта в противоречие със законовите изисквания или с разпоредбите на настоящите Правила;

- да не осъществяват неправомерен и неразрешен достъп, да не променят, повреждат или прекъсват: - части от Сайта или от неговото съдържание; - сървъри, оборудване или мрежа, на които се съхранява или които са свързани със Сайта; - бази данни, свързани със Сайта; - услугите, достъпни на Сайта; - софтуер, използван за оперирането/ защитата на Сайта; или - оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трети лица.

- да не извършват действия, насочени към деактивиране, увреждане или преодоляване на мерките, използвани от Нощ на ангелите или трето лице за защита на Сайта, услугите и материалите, които се предоставят чрез него, както и на свързани с тях сървъри, системи и друго оборудване;

- да не използват никакви технически средства, скриптове, програмни езици, софтуер или други методи за намеса в нормалната работа на Сайта или на останалите Потребители, нито да се опитват да дешифрират, де-компилирате, разпространяват или препрограмират какъвто и да е софтуер, който обхваща или който представлява част/ сегмент или модул от Сайта;

- да не възпроизвеждат или разпространяват частично или изцяло дизайна и/или съдържанието на Сайта без предварителното писмено съгласие на Нощ на ангелите, нито пък да го ползват, променят, публикуват, за каквито и да е търговски цели, както и да не го използват за създаване на производни творби/ произведения;

- да не извличат информация от Сайта, като използват ботове (bots), уеб-паяци (spiders), уебкраулъри (crawlers) и други подобни ръчни или автоматични устройства;

- при регистрацията си в Сайта, да подават точна, вярна и коректна информация за себе си и да актуализирате своевременно вече публикувана информация;

- при използване услугите на Сайта, включително, но не само, при публикуване на съдържание на Сайта или участие във форуми, блогове, чат стаи или при осъществяванa по какъвто и да е друг начин комуникация с други Потребители чрез Сайта, да не публикуват, изпращат и предават материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско, нецензурно съдържание или материали, които подтикват към използване на насилие или други противозаконни или неморални действия, или накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име и репутация на Нощ на ангелите;

- да не публикуват, изпращат и предават материали, които съдържат вируси или други компютърни програмни методи или елементи, които вредят или осъществяват намеса в система, данни или информация;

- да не публикуват, изпращат и предават материали, които нарушават авторски и сродни права, права върху търговски марки и други права на интелектуална собственост, както и правото на личен живот и неприкосновеност или други права на трети лица или които водят до нарушаване на приложим закон;

- да не публикуват, изпращат и предават лична информация за други лица без тяхното съгласие;

- да не използват достъпната на Сайта лична информация на други Потребители за цели, различни от посочените в настоящите Правила, както и да не смущават нормалната работа и да не оказват каквато и да е форма на тормоз или безпокойство върху останалите Потребители, включително, но не само, чрез изпращане на неразумно голям брой съобщения или съобщения със заплашително, опозоряващо, обидно, непристойно или неприлично съдържание;

- да не регистрират повече от един профил, както и да не регистрират профил, използвайки данните на трето лице и да не се опитват да се представят за друго лице, като използват Данни за достъп на друго лице.

16. Моля да имате предвид, че нарушение на някоя от горепосочените разпоредби може да представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

17. Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер, включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Нощ на ангелите и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.

 18. Потребителите нямат право да променят, видоизменят или изтриват никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които са отпечатал или изтеглил по какъвто и да е начин и нямат право, без съгласието на Нощ на ангелите, да използват, публикуват, разпространяват, предават, излъчват илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали.

 19. Без съгласието на Нощ на ангелите всеки потребител има право да използва, разглежда, изтегля, копира, възпроизвежда или отпечатва текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за негово лично ползване с нетърговска цел.

20. С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:

- потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;

- ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Нощ на ангелите неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му;

-  предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

 

ДОСТЪП ДО САЙТА

 

21. Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са му необходими за достъп до Сайта.

22. Нощ на ангелите запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта, както и да преустанови или ограничи достъпа до него, без предварително предупреждение, като фондацията не носи отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за даден период.

23. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Нощ на ангелите.

24. Нощ на ангелите се стреми да поддържа актуална информацията на Сайта, поради което и е възможно да се променя съдържанието му по всяко време, включително да бъде редактирана цялата информация, публикувана на Сайта.

 25. Достъпът до и използването на Сайта е на риск на потребителя. В Сайта може да осигурени връзки (хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери. Тези връзки са само за удобство и информация. Ние нямаме контрол над тези сайтове и ресурси и Нощ на ангелите не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и условията за ползване на тези сайтове. Нощ на ангелите не поема отговорност и за вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването им.

26. Сайтът е достъпен чрез Интернет връзка, като ползването на Интернет е на ваш риск и подлежи на всички приложими национални и международни закони и разпоредби. Нощ на ангелите не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по Интернет.

27.Макар че Фондацията полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради използването на нашия Сайт или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан с него сайт.

 

ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ САЙТА

28. Сайтове на трети лица могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че този начин не се накърняват и никой не се възползва от нашата репутация и не се нарушават наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.

29. Потребителите нямат право да поставят хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не им принадлежат, които нямат право да управляват или да публикуват съдържание на тях.

30. Сайтове, собственост на трети лица, могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако потребител желае да ползва материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля да се обърне към нас на посочените по-долу контакти.

ПРАВА НА НОЩ НА АНГЕЛИТЕ

31. В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения, които Нощ на ангелите счита за основателни, Нощ на ангелите си запазва правото, без да има такова задължение, по своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди това да отправя предупреждение:

- незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;

- незабавно, временно блокиране или окончателно изтриване на профил;

- незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения, коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от потребител или през конкретен потребителски профил на Сайта;

- докладване на определени действия на съответните право-охранителни органи;

- съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, съответните административни и правни разходи) в резултат от извършено нарушение.

32. Нощ на ангелите има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.

 33. Нощ на ангелите може да разкрие лична информация относно потребител, когато това се изисква по закон или когато това е необходимо за реализиране на законните интереси на Нощ на ангелите или на трето лице.

ОТГОВОРНОСТ

 34. Фондацията полага максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се предоставят чрез него са на риск на потребителя.

35.Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи, Нощ на ангелите няма задължение да проверява Потребителите преди тяхната регистрация, да преглежда техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители.Нощ на ангелите не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др.,- изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на Нощ на ангелите. Това не засяга правата на Нощ на ангелите, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/ проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в настоящите правила, в случай че поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.

36. Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. Нощ на ангелите не носи отговорност за действията на Потребителите.

 37. Нощ на ангелите не гарантира, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Настоящите Правила са публикувани тук: Общи условия Фондация "Нощ на ангелите" (angelsnight.bg)

39. Нощ на ангелите запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Правила. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Правилата не е предвидено друго. Ако продължите да използвате Сайта и предоставяните чрез него услуги, дори еднократно след извършване на промени по него, ще считаме, че сте приели промените в Правилата. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата, тъй като те са обвързващи за Вас. Правилата могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Нощ на ангелите не носи отговорност, ако даден Потребител не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Правила. В случай че променените Правила не са приемливи за Вас, моля преустановете използването на Сайта и на услугите, предоставяни чрез него.

40. Спрямо настоящите Правила се прилагат законите на Република България. Всички спорове между Нощ на ангелите и Потребителите, възникнали във връзка с Условията, ще се решават в дух на добра воля, чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Нощ на ангелите, достъпен чрез Сайта, запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби:

Общи условия за дистанционни продажби на артикули от електронния магазин на Нощ на ангелите

 

Настоящият документ съдържа условията, при които може да закупувате Артикули от Електронния магазин на Фондация „Нощ на ангелите“, с ЕИК: 206657528, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив (по-долу за краткост наричано „Нощ на ангелите“, „Фондацията“ или „Ние“).

Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията”), преди да закупите Артикули от Електронния магазин на Нощ на ангелите.

ДЕФИНИЦИИ

1. Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Условия думи и изрази ще имат следното значение:

-„Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване, чрез което вие дарявате определена сума за кампаниите на Фондацията;

-„Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува Продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.

-„Сайт“ е уебсайтът angelsnight.bg. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от Нощ на ангелите

- „Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.

-Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат Артикули и да правят Поръчки.

-„Кошница“ или „Количка“ е място на Сайта, където Клиентите избират/съхраняват Артикули от Електронния магазин на Нощ на на ангелите преди да направят Поръчка.

- „Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични във Вашата Кошница. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Продукт/и, която не е обвързваща за Нощ на ангелите. Фондацията има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка. За сключване на договор между Нощ на ангелите и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството.

-„Стойност на Артикулите” е общата стойност на Артикулите във Вашата Кошница в момента на финализиране на Поръчката.

-„Транзакционни такси“ са допълнителни разходи, различни от Стойността на Артикулите във Вашата Кошница, свързани с доставката на избраните Артикули до Клиента, тяхната застраховка, известяване със SMS („СМС“ - телекомуникационна услуга за кратки съобщения), както и с обработването на Поръчката.

-„Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, всички свързани Транзакционни такси, както и всички дължими данъци и такси.

-„Потвърждение” е процесът, при който Нощ на ангелите потвърждава на Клиента, че направената от него Поръчка е получена. След получаване на Потвърждение за Поръчка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от Нощ на ангелите.

- „Приемане“ – Приемане по отношение на подадена от Клиент Поръчка ще се счита, че е налице и, съответно, ще се счита, че Нощ на ангелите и Клиента са сключили договор за покупкопродажба по отношение на Артикулите, предмет на такава Поръчка, от момента на тяхната доставка и предаване на Клиента, доколкото са изпълнени и другите предвидени в настоящите Условия изисквания.

-“дарение“ – Общата стойност, представляваща покупна цена на артикул, от която се събират суми в полза на кампаниите на Нощ на ангелите. Информация за всички дарения и приходи – от магазин, инициативи и базари, ще бъде публикувана периодично от Нощ на ангелите.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2. За да направи Поръчка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни (имена, ЕГН, националност, телефонен номер, необходим за Известяване със SMS, имейл адрес, адрес за доставка, банката в която предпочита да извърши плащането, в случай на избор за плащане по банков път, данни за плащане с карта, в случай на избор за плащане с карта (номер на карта, име на картодържател, дата на валидност, CVC код) при закупуване на Артикули (без чуждестранна валута) и др.).

3. Клиенти, които имат регистрация в Сайта, могат да правят Поръчка през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация за всеки конкретен случай. Ако за финализирането на Поръчката от Клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в Сайта, Клиентът следва да ги въведе.

4.  Преди да финализира Поръчката си, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на заявката си, като използва наличните в интерфейса на Сайта техническа средства за установяване и поправяне на грешки.

5. Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години. Нощ на ангелите, по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им.

6. Нощ на ангелите и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация.

7.Нощ на ангелите има право по всяко време да не разгледа/прецени Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

8. Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на тяхната доставка.

9.Преди да направи своята Поръчка, с натискане на бутона „Потвърждаване на поръчката“ или друга съответна недвусмислена формулировка за осъществяване на поръчка със задължение за плащане, Клиентът потвърждава, че е уведомен, че изпълнението на Поръчката изисква плащане от негова страна. Преди да се активира този бутон, Клиентът следва валидно да декларира, че е запознат с Условията, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез тикване на чекбокс, непосредствено до активен линк, от който са достъпни Условията.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

10.Електронният магазин предоставя възможност за заплащане на стойността / дарението - в брой – чрез наложен платеж посредством куриер.

11.Когато Клиентът заплаща Артикулите в брой, чрез наложен платеж, той следва да се легитимира пред представителя на доставчика на куриерската услуга с официален документ за самоличност, съдържащ защитни елементи или биометрични данни, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай, Нощ на ангелите има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

12. Цените на изложените на Сайта Артикули се актуализират по преценка на Нощ на ангелите. Цените на Артикулите, които се намират във Вашата Кошница, се актуализират със същата честото. С приемането на настоящите Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Кошницата Продукт може да се промени поради описаната причина.

13.Цената на избраните от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.

14. Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място, теглото и стойността на пратката и специфичните условия на използваните лицензирани куриерски служби.

15. Поръчките се плащат по реда на тяхното постъпване, което означава, че Клиентът няма право да плати последваща/последната поръчка без да е платил предходните поръчки, които е направил.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

16. Съдържащата се на Сайта информация за Артикули представлява предложение за отправяне на оферта от страна на Клиентите. Клиентът прави оферта за покупка на даден Артикул с изпращане на Поръчка съгласно настоящите Условия, както е описано по-горе.

17. Нощ на ангелите има право да приеме или да откаже направената оферта, по своя собствена преценка, както и да налага лимит на предлаганото количество (бройка) Артикули, което може да се закупи от един Клиент. Ако има наложен лимит на предлаганото количество (бройка) Артикули, то това обстоятелство е предварително отразено в системата за поръчка, като не може да се избере над определеното количество (бройка) Артикули. Отделно от това - при надвишаване на лимита се появява и допълнително уведомление с максималното количество, което може да се закупи от един Клиент. В този случай Нощ на нагелите може да откаже изпълнението на поръчката като откаже плащане или при вече направено плащане - върне паричната сума за количеството, което надвишава лимита на предлаганото количество (бройка) Артикули, което може да се закупи от един Клиент. При последваща поръчка, с която се надвишава лимита на предлаганото количество (бройка) Артикули, което може да се закупи от един Клиент, Нощ на ангелите може отново да откаже изпълнението на поръчката като откаже плащане или при вече направено плащане - върне паричната сума за Артикулите, с които се надвишава определения лимит.

 18. Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им погиване и увреждане преминават от Нощ на ангелите върху Клиента в момента на предаването им на Клиента.

19. Договорът между Нощ на ангелите и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от:

- настоящите Условия, достъпни тук: Общи условия Фондация "Нощ на ангелите" (angelsnight.bg)

- направената от Клиента Поръчка; и

- изпратеното от Нощ на ангелите Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка. Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.

19. Договорът (и съставящите го документи) се сключва на български език.

20. Направена от Клиент оферта за закупуване на Артикули няма да се счита за приета от Нощ на ангелите, ако Артикулите, предмет на Поръчката, не бъдат доставени и предадени на Клиента в сроковете в следващия раздел.

ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ

 21. Клиентът има право да избере начина, по който да получи/да му бъдат доставени поръчаните от него Артикули, а именно:

- Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Нощ на ангелите работи, като има право да смени избрания куриер;

- Доставка до офис на съответния куриер.

- Доставка до автомат на куриер – в случай, че е възможно да бъде осъществено и от двете страни по договора, както и от куриерската компания;

- Нощ на ангелите не доставя до адреси на клиенти, извън България.

22. Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат в отделна пратка. Не е възможно Артикулите по повече от една Поръчка да бъдат комбинирани в една пратка.

23. Доставка може да бъде получена само от физическото лице, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката или негов пълномощник, при спазване правилата на Куриерската компания.

 24. Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или служител на дружеството.

 25. Срокът за приемане от Нощ на ангелите на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато тя се извършва посредством куриер е 7 (седем) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката.

26. Нощ на ангелите има право да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, Наш служител ще се свърже с Вас и ще Ви даде конкретна информация за това кога Поръчката може да бъде реализирана.

27. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Нощ на ангелите. В тези случаи допълнителните транзакционни разходи ще бъдат за сметка на Нощ на ангелите. При наличие на увредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската услугата.

28. Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи).

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

29. Нощ на ангелите няма да разглежда, съответно няма да преценява и/или изпълнява финализирана от Клиента Поръчка, ако:

-При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена, то тя ще бъде изпратена обратно до Нощ на ангелите;

-  При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 7 дни от получаването й в офис на доставчика на куриерската услуга;

- Нормалното функциониране на Електронния магазин на Нощ на ангелите е нарушено поради технически проблеми;

- Клиентът/ неговият пълномощник откаже да се идентифицира при получаване на доставката; -Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;  

- В други случаи, по преценка на Фондацията;

- В други случаи, посочени в настоящите Условия.

30. Ако Нощ на ангелите не е доставило/предало Артикулите по вина на Клиента, Нощ на ангелите има право да развали договора, като откаже поръчката

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗЗП

31. Съгласно Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), предоставената търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителя за рекламации, произтичащи от чл.122-чл.129а от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба като потребителят може да направи рекламации. Клиент, закупуващ Артикулите, като потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП (тоест, като физическо лице, което не придобива Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност и което при сключване на договор с Нощ на ангелите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има следните права:

- Клиентът е задължен да се увери, че опаковките са запечатани и отговарят на гореописаните характеристики, записани в началото на настоящите Общи условия. Когато целостта на опаковката, с която поръчаните артикула са изпратени е била нарушена в момента на предаването на пратката от куриера екипа на потребителя, Клиентът е длъжен да не приеме Поръчката и тя да бъде върната на Нощ на ангелите. За целта, Клиентът, трябва да заяви желанието си за рекламация пред представител на куриера, като в последствие предостави на Нощ на ангелите всички съпътстващи документи и доказателства, с които разполага (констативен протокол подписан от Клиента и куриера, както и снимка на пратката, доказваща нарушената цялост на опаковката). В противен случай, правото за връщане на пратка с нарушена опаковка отпада.

- Когато Клиент е получил пратка, която не съответства с направената от него поръчка, той има право да върне пратката обратно на Нощ на ангелите в рамките на 15 календарни дни след получаването й. За да уважим правото за връщане на объркана пратка, Клиентът трябва да не е нарушил търговския вид на получените от него продукти. В противен случай, поръчката не може да бъде върната.

 31. Съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“), при несъответствие на стоките потребителят има правните средства за защита срещу продавача, произтичащи от чл.33 - чл.37 от ЗПЦСЦУПС, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

 33. При гореописаните обстоятелства, допълнителните транзакционни разходи (транспорт, банкови и други такси), ще бъдат за сметка на Нощ на ангелите.

34. Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като договорът е сключен, Клиентът няма право да се откаже от договора по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустои ка и без да заплаща каквито и да е разходи).

ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА

 35. Настоящите Условия са достъпни тук: Общи условия Фондация "Нощ на ангелите" (angelsnight.bg)и се предоставят на български език. Нощ на ангелите запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Условия. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Условията е предвидено друго. Затова Клиентът следва да проверява настоящите Условия преди извършването на всяка конкретна Поръчка.

36. За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 37. Преди да закупите Артикули от Електронния магазин, моля, запознайте се и с Правилата за използване на Сайта и Политика за поверителност на лични данни които са достъпни тук: Общи условия Фондация "Нощ на ангелите" (angelsnight.bg).

38. Клиентът се съгласява, че, в контекста на Електронния магазин на Нощ на ангелите, Фондацията има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

39. В отношенията между Нощ на ангелите и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

40.В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост. По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

41. Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

42. КОНТАКТИ

Телефон:

0888 437 664

Е-мейл Адрес:

info@angelsnight.bg

ЛИЧНИ ДАННИ

41. Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: Общи условия Фондация "Нощ на ангелите" (angelsnight.bg)

42. Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Нощ на ангелите има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

КОНТАКТИ С НОЩ НА АНГЕЛИТЕ

 43. Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал, публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта на електронен адрес: info@angelsnight.bg

44. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение на електронен адрес: info@angelsnight.bg.  

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: